Podmienky používania VirtualnaKlinika.sk

V súvislosti s používaním portálu www.VirtualnaKlinika.sk Vás žiadame o prečítanie týchto Podmienok používania.

VirtualnaKlinika.sk slúži ako konzultačná služba a zdravotný tím poskytuje iba odporúčania, ktoré klient nie je povinný dodržiavať. Poradenstvo je založené na informáciách získaných opisom klientovho zdravotného stavu. Služba VirtualnaKlinika.sk nie je žiadnym spôsobom poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Zabezpečenie súkromných údajov klientov je našou prioritou. Všetky procesy sú v súlade s GDPR. Informácie prostredníctvom Konzultácií nie sú určené na prípady kritických situácií, resp. prípady, kedy je potrebné vyhľadať lekársku pohotovosť. V prípade potreby lekárskej pomoci, ošetrenia alebo určenia diagnózy je Klient povinný kontaktovať svojho lekára, resp. Poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu VirtualnaKlinika.sk je spoločnosť Clevergy s.r.o., so sídlom Bakošova 8, 841 03 Bratislava, IČO: 45 468 401, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 64073/B („CLEVERGY“ alebo "Prevádzkovateľ"). Adresa elektronickej pošty info@virtualnaklinika.sk
 2. Tieto Podmienky upravujú najmä dovolený spôsob a účel používania portálu VirtualnaKlinika.sk vrátane jeho funkcionalít, ktorými je predovšetkým nástroj umožňujúci elektronickú (písomnú, hlasovú, alebo video) konzultáciu s lekárom (ďalej len „Konzultant").
 3. Internetový portál VirtualnaKlinika.sk označuje doménu druhej úrovne VirtualnaKlinika.sk a domény tretej, prípadne vyššej úrovne v tvare xxxx.virtualnaklinika.sk.
 4. Poskytovanie a využívanie služieb na VirtualnaKlinika.sk sa spravuje týmito podmienkami VirtualnaKlinika.sk (ďalej aj ako „Podmienky“, "Zmluva", alebo "VOP").

II. Služby portálu VirtuálnaKlinika.sk

 1. Súčasťou internetového portálu VirtualnaKlinika.sk je i komunikačná platforma Prevádzkovateľa, ktorá umožňuje komunikáciu medzi fyzickou osobou, ktorá na základe Rámcovej zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom využíva služby VirtualnaKlinika.sk, a Konzultantom. Konzultantom je fyzická osoba a/alebo právnická osoba, ktorá pri výkone svojho povolania alebo podnikateľskej činnosti vykonáva povolanie lekára a je vrcholovým odborným pracovníkom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a medicínskym vedeckým pracovníkom alebo je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 2. Podmienkou poskytovania služieb na VirtualnaKlinika.sk je uzavretie Rámcovej zmluvy. Rámcová zmluva vzniká vyplnením Registračného formulára a elektronickým on-line akceptovaním týchto VOP.
 3. VirtualnaKlinika.sk je informačný a zúčtovací systém, pomocou ktorého Klient môže využívať služby Prevádzkovateľa. VirtualnaKlinika.sk nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v platnom znení.
 4. VirtualnaKlinika.sk v žiadnom prípade nenahradzuje lekársku starostlivosť. VirtualnaKlinika.sk slúži ako alternatívny a nezáväzný zdroj informácií. Užívateľom sa dôrazne odporúča vyhľadať popri využití služieb VirtualnaKlinika.sk i osobnú návštevu zdravotného zariadenia. Prevádzkovateľ VirtualnaKlinika.sk upozorňuje, že nenesie žiadnou zodpovednosť za škody na zdraví užívateľa či tretích osôb, ktoré by vyplývali z použitia služieb VirtualnaKlinika.sk.
 5. Portál VirtualnaKlinika.sk a CLEVERGY nepodmieňujú akýmkoľvek plnením poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Užívateľ má výlučne na báze dobrovoľnosti možnosť využiť služby, ktoré nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti ani službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 6. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za funkčnosť dátovej siete užívateľa, zariadenia, funkčnosť verejnej dátovej siete, funkčnosť hardwarového vybavenia užívateľa, za stav programového vybavenia užívateľa, ako ani za prípadné zásahy tretích osôb do programového vybavenia užívateľa.
 7. Pri vystavovaní daňových dokladov bude Prevádzkovateľ postupovať v zmysle platných predpisov, pričom užívateľ súhlasí s vystavovaním a doručovaním  daňových dokladov v elektronickej podobe.
 8. Stlačením „Prejsť na platbu“ užívateľ súhlasí s týmito VOP.

III.  Pravidlá zverejňovania obsahu

 1. Obsah na VirtualnaKlinika.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu CLEVERGY zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich CLEVERGY. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia spoločnosti CLEVERGY je zakázané.
 2. Spoločnosť CLEVERGY nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený používateľmi a uložený na VirtualnaKlinika.sk.

IV. Práva a povinnosti

 1. CLEVERGY neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. CLEVERGY nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na VirtualnaKlinika.sk.
 2. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na VirtualnaKlinika.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Používateľ  zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na VirtualnaKlinika.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami.

V. Názory užívateľov na služby lekárov

 1. Užívateľovi, ktorý využil služby VirtualnaKlinika.sk, odošle Prevádzkovateľ email s výzvou, aby v prípade, že má záujem o zverejnenie názoru na služby, zaslal svoj názor Prevádzkovateľovi.
 2. Užívateľ nie je povinný názor na služby lekára zdieľať.
 3. Pokiaľ má užívateľ záujem o zdieľanie názoru za účelom jeho zverejnenia na portáli, zašle názor písomne formou vyplnenia formulára.
 4. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ zverejní len taký názor na služby lekára, ktorý je v súlade s týmito podmienkami. Lekár je oprávnený zverejnený názor zo svojho profilu v súlade s právom na ochranu osobnosti odstrániť.
 5. Názor užívateľa na služby lekára sa musí vzťahovať len ku konzultácii uskutočnenej užívateľom,  nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, najmä nesmie obsahovať vulgarizmy, nepravdy, krivo obviňovať, vyzývať k násiliu, rasovej, náboženskej, alebo etnickej nenávisti, apod.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť, prípadne odstrániť už zverejnený názor užívateľa z portálu, pokiaľ je v rozpore s obecne záväznými právnymi predpismi či týmito podmienkami.
 7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za pravdivosť a správnosť obsahu názoru užívateľa.  

VI. Obmedzenie zodpovednosti

 1. CLEVERGY nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať portál www.virtualnaklinika.sk alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol CLEVERGY upozornený na možnosť týchto škôd. V prípade technickej poruchy servera nebude žiadať užívateľ/ lekár od CLEVERGY finančnú náhradu. Úlohou CLEVERGY je v čo najkratšom čase tento problém odstrániť. V prípade, že objednaný pacient sa nedostaví na vyšetrenie užívateľ/ lekár nebude vymáhať od CLEVERGY finančnú náhradu.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. CLEVERGY je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na VirtualnaKlinika.sk. Zmena je platná a účinná  dňom uvedeným v Podmienkach. CLEVERGY si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.VirtualnaKlinika.sk.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 2. Používateľ a CLEVERGY sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania VirtualnaKlinika.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 17.4.2020.