Vaše súkromie

Informačné memorandum

ochrany osobných údajov klientov Clevergy s.r.o.

 

Obecné zásady

Spoločnosť Celvergy s.r.o., ako prevádzkovateľ portálu VirtualnaKlinika.sk, pôsobiaca i ako správca údajov, kladie veľký dôraz na súkromie užívateľov portálu. V rámci menovanej spoločnosti dbáme o nám poskytnuté údaje a zaisťujeme ich bezpečie. Údaje sú špeciálne chránené a zabezpečené pred neoprávneným prístupom. Zásady ochrany osobných údajov na našich webových stránkach sú verejne dostupné.

Ako sú interné údaje generované a spracovávané

Údaje a informácie (ako sú IP adresy) obsiahnuté v systémových protokoloch generovaných internetovými pripojovacími protokolmi a spracovávané našim portálom sú použité pre technickú správu našich serverov. IP adresy se tiež využívajú pre tvorbu obecných demografických štatistických profilov; napr. profilov regiónov, z ktorých boli pripojenia zahájené. VirtualnaKlinika.sk používa cookies pre prispôsobenie nášho obsahu a služieb jednotlivým požiadavkom a potrebám užívateľov. V mnohých prípadoch je identifikácia užívateľa a jeho/ jej personalizovaného prístupu do nášho systému umožnená pomocou cookies. Avšak vo väčšine prípadov je behom jednej návštevy vyžadovaná najmenej jednorazová autorizácia užívateľa, založená na jeho/jej hesle. VirtualnaKlinika.sk spracováva údaje prostredníctvom cookies a je potrebné, aby návštevník webovej stránky vyjadril s takým spracovaním ešte pred uložením cookies v jeho počítači svoj súhlas. Neudelenie súhlasu nezabráni užívateľovi využívať naše služby, ale môže v niektorých prípadoch zapríčiniť určité obmedzenia. Cookies tiež používame pre zber a zostavovanie štatistických údajov o použití našich webových stránok užívateľmi.

Aké údaje sú potrebné pre registráciu na našich webových stránkach?

V registračnom formulári vyžadujeme nasledujúce informácie: emailovú adresu (bude použitá pre prihlásenie do nášho systému); krstné meno; priezvisko; rok narodenia; telefónne číslo.

Aké užívateľské údaje sú poskytované verejnosti?

Jediným užívateľským údajom poskytovaným verejnosti je krstné meno, ktoré užívateľ zadal behom registrácie, a ktoré sa používa ako užívateľov podpis pod jeho publikovaným názorom.

Aké údaje sú uverejnené v profile špecialistu?

Profil špecialistu zobrazuje všetky informácie uvedené špecialistom v priebehu jeho registrácie, s výnimkou dátumu narodenia, e-mailovej adresy (login), hesla. Profil tiež zobrazuje údaje, ktorých uvedenie si špecialista môže zvoliť, najmä kontaktné údaje a časové úseky, kedy špecialista prijíma pacientov. Zoznam názorov a priemerné skóre sa v profile zobrazujú tiež.

Aké údaje sú vyžadované pre dohodnutie konzultácie so špecialistom?

Pre rezerváciu konzultácie so špecialistom musíte uviesť vaše meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a v niektorých prípadoch váš rok narodenia). Tieto dáta sú nahrané do systému spravovaného špecialistom a môžu byť dostupné k zhliadnutiu pomocným personálom špecialistu alebo inštitúcie. 

Osobné údaje

Správcom osobných údajov pridaných užívateľom alebo špecialistom je spoločnosť Clevergy s.r.o., so sídlom Bakošova 8, Bratislava, IČO: 242 42 519. Správca údajov spracováva osobné údaje spôsobom, ktorý je za všetkých okolností a vo všetkých ohľadoch zhodný s platnými právnymi predpismi a so zásadami ochrany súkromných údajov, najmä s riadnou ochranou osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané správcom údajov výhradne v rozsahu potrebnou k účelu definovania, riadneho zaistenia, zmeny, zrušenia alebo ukončenia služby poskytovanej elektronickými prostriedkami. So súhlasom špecialistu môže správca údajov spracovávať jeho osobné údaje v širšom rozsahu, než aký je požadovaný od špecialistu behom registrácie. Osobné údaje poskytnuté užívateľom alebo špecialistom sú spracované pre účely súvisiace s používaním a poskytovaním služieb ponúkaných na našich webových stránkach. So súhlasom užívateľa alebo špecialistu môže správca údajov spracovávať jeho osobné údaje pre štatistické a marketingové účely.

Aký obsah poskytnutý užívateľom a špecialistom je verejne viditeľný?

Názory a informácie uvedené na profiloch špecialistov a inštitúcií sú verejne viditeľné.

Uchovávanie údajov a ich ochrana

Osobné údaje užívateľov sú uložené v databáze zaistenej technickými a organizačnými prostriedkami k ich ochrane v súlade se zákonmi na ochranu osobných údajov a platnými predpismi.

Ako môžu byť osobné údaje revidované, overené, upravené alebo odstránené, a aké sú obmedzenia na ne sa vzťahujúce?

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

V rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom môže byť časť osobných údajov užívateľa alebo špecialistu nami poskytnutá tretím stranám. A to pre účely, ako je napríklad ochrana zákonom chránených záujmov takejto strany (napr. autorských práv, dobrého mena alebo iné), s výhradou, že zverejnenie môže prebehnúť iba na základe písomnej žiadosti, pričom žiadajúca strana preukazuje, že boli porušené jej právom chránené záujmy, a poskytuje dôkaz, ktorý zabezpečí dôveryhodnosť tvrdeniam tejto strany. Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupnené tretej strane na základe dohody s Clevergy s.r.o., na žiadosť alebo so súhlasom užívateľa, alebo na požiadanie príslušného orgánu (napr. súd, prokurátor, polícia). Elektronická korešpondencia Clevergy s.r.o. je archivovaná a v niektorých prípadoch môže byť poskytnutá a použitá nami, alebo kompetentnou osobou / orgánom pre účely súvisiace s vyšetrovaním alebo súdnym sporom alebo pre iné zákonné účely.

Odkazy na iné webové stránky

Nenesieme zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov aplikovaných vlastníkmi alebo správcami webových stránok, na ktoré presmerovávajú odkazy umiestnené na VirtualnaKlinika.sk. Dôrazne odporúčame zoznámenie sa so zásadami ochrany osobných údajov aplikovanými na externých webových stránkach zhromažďujúcich osobné údaje.

Pokiaľ je odkaz na externé webové stránky umiestnený VirtualnaKlinika.sk užívateľom alebo špecialistom, nesie tento užívateľ alebo špecialista zodpovednosť za obsah sprostredkovaný odkazovanými webovými stránkami.

Poznámky a informácie zasielané užívateľom a špecialistom

Vyhradzujeme si právo šíriť medzi užívateľov a špecialistov oznámenie o dôležitých zmenách, týkajúcich sa našich webových stránok. Môžeme tiež šířiť marketingovú a ďalšiu obchodnú korešpondenciu, s ktorou užívateľ alebo špecialista súhlasil. Marketingové a ďalšie obchodné informácie môžu byť tiež pripojené ku korešpondencii medzi užívateľmi a špecialistami, odoslanej prostredníctvom systému správcu údajov.